Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ (đơn vị: đ)

# Dịch vụ Thành viên Cộng tác viên Đại lý Mua ngay
Buff Facebook
1 Tăng like bài viết Server 172: 12 đ
Server 179: 28 đ
Server 147: 50 đ
Server 148: 80 đ
Server 280: 6 đ
Server 2: 90 đ
Server 395: 60 đ
Server 172: 11 đ
Server 179: 26 đ
Server 147: 45 đ
Server 148: 75 đ
Server 280: 6 đ
Server 2: 85 đ
Server 395: 55 đ
Server 172: 10 đ
Server 179: 25 đ
Server 147: 40 đ
Server 148: 70 đ
Server 280: 6 đ
Server 2: 80 đ
Server 395: 50 đ
2 Tăng sub/follow Server 173: 35 đ
Server 174: 75 đ
Server 175: 90 đ
Server 173: 32 đ
Server 174: 70 đ
Server 175: 85 đ
Server 173: 30 đ
Server 174: 65 đ
Server 175: 80 đ
3 Tăng like fanpage Server 176: 35 đ
Server 177: 75 đ
Server 178: 90 đ
Server 176: 32 đ
Server 177: 70 đ
Server 178: 85 đ
Server 176: 30 đ
Server 177: 65 đ
Server 178: 80 đ
4 Tăng comment Server 171: 500 đ
Server 258: 1,500 đ
Server 184: 150 đ
Server 171: 480 đ
Server 258: 1,300 đ
Server 184: 145 đ
Server 171: 450 đ
Server 258: 1,200 đ
Server 184: 140 đ
5 Tăng like comment Server 55: 100 đ
Server 56: 110 đ
Server 55: 90 đ
Server 56: 100 đ
Server 55: 80 đ
Server 56: 90 đ
6 Tăng share bài viết Server 245: 500 đ
Server 246: 1,500 đ
Server 52: 1,500 đ
Server 9: 3,000 đ
Server 50: 50 đ
Server 245: 450 đ
Server 246: 1,450 đ
Server 52: 1,300 đ
Server 9: 2,800 đ
Server 50: 45 đ
Server 245: 400 đ
Server 246: 1,400 đ
Server 52: 1,200 đ
Server 9: 2,500 đ
Server 50: 40 đ
7 Tăng share group Server 40: 900 đ
Server 314: 1,400 đ
Server 40: 800 đ
Server 314: 1,200 đ
Server 40: 700 đ
Server 314: 1,000 đ
8 Tăng share livestream Server 316: 900 đ
Server 317: 1,400 đ
Server 316: 800 đ
Server 317: 1,200 đ
Server 316: 700 đ
Server 317: 1,000 đ
9 Đánh giá fanpage Server 10: 3,000 đ Server 10: 2,800 đ Server 10: 2,500 đ
10 Tăng mắt livestream Server 371: 6 đ
Server 372: 5 đ
Server 373: 4 đ
Server 374: 3 đ
Server 311: 6 đ
Server 310: 5 đ
Server 309: 4 đ
Server 38: 3 đ
Server 348: 7 đ
Server 371: 6 đ
Server 372: 5 đ
Server 373: 4 đ
Server 374: 3 đ
Server 311: 6 đ
Server 310: 5 đ
Server 309: 4 đ
Server 38: 3 đ
Server 348: 7 đ
Server 371: 5 đ
Server 372: 4 đ
Server 373: 3 đ
Server 374: 2 đ
Server 311: 5 đ
Server 310: 4 đ
Server 309: 3 đ
Server 38: 2 đ
Server 348: 7 đ
11 Tăng member group Server 190: 50 đ
Server 186: 100 đ
Server 190: 45 đ
Server 186: 95 đ
Server 190: 40 đ
Server 186: 90 đ
12 Tăng view video Server 377: 20 đ
Server 378: 30 đ
Server 364: 30 đ
Server 345: 45 đ
Server 328: 60 đ
Server 377: 18 đ
Server 378: 28 đ
Server 364: 28 đ
Server 345: 42 đ
Server 328: 66 đ
Server 377: 15 đ
Server 378: 25 đ
Server 364: 25 đ
Server 345: 40 đ
Server 328: 50 đ
13 Tăng view story Server 49: 20 đ Server 49: 18 đ Server 49: 15 đ
14 Vip like bài viết Server 194: 70 đ
Server 193: 100 đ
Server 195: 50 đ
Server 382: 90 đ
Server 152: 90 đ
Server 387: 55 đ
Server 194: 65 đ
Server 193: 95 đ
Server 195: 45 đ
Server 382: 85 đ
Server 152: 85 đ
Server 387: 52 đ
Server 194: 62 đ
Server 193: 90 đ
Server 195: 42 đ
Server 382: 80 đ
Server 152: 80 đ
Server 387: 50 đ
15 Vip cảm xúc bài viết Server 383: 180 đ
Server 384: 200 đ
Server 383: 170 đ
Server 384: 190 đ
Server 383: 160 đ
Server 384: 180 đ
16 Vip comment bài viết Server 386: 540 đ
Server 385: 550 đ
Server 386: 530 đ
Server 385: 540 đ
Server 386: 520 đ
Server 385: 530 đ
17 Vip mắt livestream Server 379: 6 đ Server 379: 6 đ Server 379: 6 đ
18 Tăng like reels Server 286: 20 đ
Server 276: 30 đ
Server 286: 18 đ
Server 276: 28 đ
Server 286: 15 đ
Server 276: 25 đ
19 Tăng view reels Server 359: 50 đ Server 359: 45 đ Server 359: 40 đ
20 Tăng comment reels Server 277: 1,000 đ
Server 291: 150 đ
Server 277: 900 đ
Server 291: 145 đ
Server 277: 800 đ
Server 291: 140 đ
21 Tăng share reels Server 292: 500 đ
Server 278: 1,200 đ
Server 292: 450 đ
Server 278: 1,100 đ
Server 292: 400 đ
Server 278: 1,000 đ
Buff Instagram
1 Like instagram Server 230: 5 đ
Server 81: 10 đ
Server 82: 20 đ
Server 231: 30 đ
Server 141: 50 đ
Server 142: 100 đ
Server 230: 5 đ
Server 81: 10 đ
Server 82: 18 đ
Server 231: 28 đ
Server 141: 45 đ
Server 142: 95 đ
Server 230: 5 đ
Server 81: 10 đ
Server 82: 15 đ
Server 231: 25 đ
Server 141: 40 đ
Server 142: 90 đ
2 Follow instagram Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 40 đ
Server 88: 50 đ
Server 143: 60 đ
Server 144: 120 đ
Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 35 đ
Server 88: 45 đ
Server 143: 55 đ
Server 144: 115 đ
Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 30 đ
Server 88: 40 đ
Server 143: 50 đ
Server 144: 110 đ
3 Comment instagram Server 168: 1,000 đ
Server 238: 500 đ
Server 21: 1,500 đ
Server 168: 950 đ
Server 238: 450 đ
Server 21: 1,400 đ
Server 168: 900 đ
Server 238: 400 đ
Server 21: 1,000 đ
4 View instagram Server 241: 3 đ
Server 389: 2 đ
Server 390: 3 đ
Server 391: 4 đ
Server 242: 5 đ
Server 241: 3 đ
Server 389: 2 đ
Server 390: 3 đ
Server 391: 4 đ
Server 242: 5 đ
Server 241: 3 đ
Server 389: 2 đ
Server 390: 3 đ
Server 391: 4 đ
Server 242: 5 đ
5 Vip like instagram Server 216: 60 đ
Server 215: 20 đ
Server 216: 55 đ
Server 215: 17 đ
Server 216: 50 đ
Server 215: 15 đ
Buff Tiktok
1 Tăng tim tiktok Server 356: 30 đ
Server 138: 40 đ
Server 392: 60 đ
Server 343: 60 đ
Server 341: 25 đ
Server 356: 28 đ
Server 138: 38 đ
Server 392: 55 đ
Server 343: 55 đ
Server 341: 23 đ
Server 356: 25 đ
Server 138: 35 đ
Server 392: 50 đ
Server 343: 50 đ
Server 341: 20 đ
2 Tăng follow tiktok Server 139: 60 đ
Server 183: 90 đ
Server 139: 55 đ
Server 183: 88 đ
Server 139: 50 đ
Server 183: 85 đ
3 Tăng view tiktok Server 355: 1 đ
Server 380: 1 đ
Server 135: 2 đ
Server 355: 1 đ
Server 380: 1 đ
Server 135: 2 đ
Server 355: 1 đ
Server 380: 1 đ
Server 135: 2 đ
4 Comment tiktok Server 63: 1,000 đ Server 63: 950 đ Server 63: 900 đ
5 Tăng share tiktok Server 376: 50 đ
Server 358: 100 đ
Server 376: 45 đ
Server 358: 95 đ
Server 376: 45 đ
Server 358: 90 đ
6 Tăng lưu tiktok Server 393: 100 đ
Server 394: 50 đ
Server 393: 95 đ
Server 394: 45 đ
Server 393: 90 đ
Server 394: 40 đ
7 Tăng mắt livestream Server 361: 30 đ
Server 410: 25 đ
Server 361: 28 đ
Server 410: 22 đ
Server 361: 25 đ
Server 410: 20 đ
8 Auto view tiktok Server 293: 1 đ
Server 294: 2 đ
Server 293: 1 đ
Server 294: 2 đ
Server 293: 1 đ
Server 294: 2 đ
9 Auto tim tiktok Server 347: 50 đ Server 347: 48 đ Server 347: 45 đ
Buff Youtube
1 Tăng view youtube Server 352: 45 đ
Server 164: 35 đ
Server 353: 45 đ
Server 78: 40 đ
Server 79: 50 đ
Server 375: 70 đ
Server 352: 42 đ
Server 164: 33 đ
Server 353: 42 đ
Server 78: 38 đ
Server 79: 48 đ
Server 375: 65 đ
Server 352: 40 đ
Server 164: 32 đ
Server 353: 40 đ
Server 78: 35 đ
Server 79: 45 đ
Server 375: 60 đ
2 Tăng like youtube Server 248: 20 đ
Server 249: 25 đ
Server 250: 30 đ
Server 77: 50 đ
Server 137: 70 đ
Server 248: 19 đ
Server 249: 23 đ
Server 250: 28 đ
Server 77: 48 đ
Server 137: 68 đ
Server 248: 18 đ
Server 249: 20 đ
Server 250: 25 đ
Server 77: 45 đ
Server 137: 65 đ
3 Tăng sub youtube Server 167: 700 đ
Server 153: 850 đ
Server 182: 650 đ
Server 388: 600 đ
Server 411: 550 đ
Server 167: 680 đ
Server 153: 830 đ
Server 182: 630 đ
Server 388: 550 đ
Server 411: 520 đ
Server 167: 650 đ
Server 153: 800 đ
Server 182: 600 đ
Server 388: 520 đ
Server 411: 500 đ
4 Tăng comment Server 166: 800 đ
Server 357: 1,200 đ
Server 287: 500 đ
Server 288: 600 đ
Server 289: 700 đ
Server 166: 750 đ
Server 357: 1,100 đ
Server 287: 450 đ
Server 288: 550 đ
Server 289: 650 đ
Server 166: 700 đ
Server 357: 1,000 đ
Server 287: 400 đ
Server 288: 500 đ
Server 289: 600 đ
5 Tăng 4000 giờ xem Server 98: 100 đ
Server 99: 150 đ
Server 283: 200 đ
Server 100: 250 đ
Server 98: 95 đ
Server 99: 145 đ
Server 283: 195 đ
Server 100: 245 đ
Server 98: 90 đ
Server 99: 140 đ
Server 283: 190 đ
Server 100: 240 đ
6 Tăng like comment Server 89: 100 đ
Server 90: 200 đ
Server 89: 90 đ
Server 90: 190 đ
Server 89: 85 đ
Server 90: 195 đ
7 Tăng mắt livestream Server 312: 320 đ
Server 313: 650 đ
Server 319: 1,300 đ
Server 360: 2,600 đ
Server 312: 310 đ
Server 313: 630 đ
Server 319: 1,250 đ
Server 360: 2,550 đ
Server 312: 300 đ
Server 313: 600 đ
Server 319: 1,200 đ
Server 360: 2,500 đ
8 Tích nghệ sĩ youtube Server 169: 800,000 đ Server 169: 800,000 đ Server 169: 800,000 đ
Buff Shopee
1 Tăng like shopee Server 27: 60 đ Server 27: 55 đ Server 27: 50 đ
2 Tăng follow shopee Server 28: 150 đ Server 28: 145 đ Server 28: 140 đ
Buff Twitter
1 Tăng like twitter Server 366: 100 đ
Server 367: 100 đ
Server 260: 100 đ
Server 180: 200 đ
Server 366: 95 đ
Server 367: 95 đ
Server 260: 95 đ
Server 180: 180 đ
Server 366: 90 đ
Server 367: 90 đ
Server 260: 90 đ
Server 180: 160 đ
2 Tăng follow twitter Server 298: 250 đ
Server 299: 450 đ
Server 397: 100 đ
Server 320: 100 đ
Server 154: 500 đ
Server 68: 600 đ
Server 70: 800 đ
Server 298: 240 đ
Server 299: 420 đ
Server 397: 95 đ
Server 320: 95 đ
Server 154: 450 đ
Server 68: 550 đ
Server 70: 750 đ
Server 298: 230 đ
Server 299: 400 đ
Server 397: 90 đ
Server 320: 90 đ
Server 154: 400 đ
Server 68: 500 đ
Server 70: 700 đ
3 Tăng view twitter Server 71: 1 đ Server 71: 1 đ Server 71: 1 đ
4 Tăng retweet Server 327: 200 đ
Server 72: 350 đ
Server 327: 190 đ
Server 72: 300 đ
Server 327: 180 đ
Server 72: 250 đ
5 Tăng vote poll Server 346: 50 đ Server 346: 48 đ Server 346: 45 đ
Buff Telegram
1 Tăng sub telegram Server 324: 60 đ Server 324: 55 đ Server 324: 50 đ
2 Tăng member telegram Server 323: 60 đ Server 323: 55 đ Server 323: 50 đ
3 Tăng view telegram Server 409: 1 đ
Server 404: 1 đ
Server 403: 2 đ
Server 354: 1 đ
Server 208: 1 đ
Server 409: 1 đ
Server 404: 1 đ
Server 403: 2 đ
Server 354: 1 đ
Server 208: 1 đ
Server 409: 1 đ
Server 404: 1 đ
Server 403: 2 đ
Server 354: 1 đ
Server 208: 1 đ
4 Tăng reaction telegram Server 412: 60 đ Server 412: 55 đ Server 412: 50 đ
5 Auto view telegram
Cấp bậc tài khoản
  • 1.
    Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
  • 2.
    Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
  • 3.
    Đại lý Tổng nạp từ 20,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Hỗ trợ
Facebook Page
Chat Telegram
Kênh Youtube
Gửi y/c hỗ trợ